Politikken

Velferd og ansvarlighet først

Arbeiderpartiet vil føre en politikk som gir alle Ullensakers innbyggere like muligheter til å leve gode liv. Vi vil satse på kommunen og menneskene som bor her. Derfor vil vi investere i fellesskapsløsninger slik at Ullensaker er en kommune for alle.

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til kommunes innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. Ressursene fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle.

Alle barn i Ullensaker skal ha en god og trygg oppvekst. Derfor legger programmet opp til en ambisiøs satsing på barn og unge. Kvaliteten og bemanningen i barnehagene skal bli bedre. Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapsskole der vi frigjør tid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning må bli fulgt tettere opp de første skoleårene. Skolen skal preges av mestring, ikke mobbing. Vi vil gi tillit til kyndige fagfolk, øke lærertettheten i grunnskolen og gjennomføre en satsing på skolehelsetjenesten.

Arbeiderpartiet sitt Ullensaker er en aldersvennlig kommune. Trygghet i hverdagen og muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Vi vil styrke kvaliteten på sykehjemmene og sørge for at de som behøver det får en sykehjemsplass i Ullensaker, samtidig vil vi styrke hjemmebasert omsorg, sånn at de som ønsker det kan bo hjemme lengst mulig.

Byutvikling og boligpolitikk er avgjørende for at Ullensaker skal være en god kommune for alle. Arbeiderpartiet vil ikke overlate fremtidens Ullensaker til tilfeldighetene og ønsker å styre utviklingen. Vi mener tiden har kommet for en ny kommunal boligpolitikk.

Arbeiderparti ønsker å ta styring over Ullensaker. Kommunene har store, uløste oppgaver. Vi må styrke kommunenes velferdstjenester. Samtidig har kommunens økonomi voldsomme svakheter. Gjeldsgraden er for høy. Skal Ullensaker kunne styrke skole, helse og eldreomsorg må kommunen skaffe seg økte inntekter. Ullensaker Arbeiderparti går derfor til valg på en moderat næringsskatt. Denne skatten vil tilføre Ullensaker sårt tiltrengte inntekter, og bidra til at vi kan løse de store utfordringene kommunen har. Næringsskatten vil sørge for at de som tjener store penger på veksten i kommunen, også bidrar til at innbyggerne får bedre velferdstjenester. Vi mener det er rettferdig, nødvendig og ansvarlig.

Ullensaker trenger en ny politisk kurs, og Arbeiderpartiet er det ansvarlige styringsalternativet for Ullensaker!

Godt valg!

Ullensaker Arbeiderpartis kandidater valget 2019