Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg er en småbarnsfar og miljøkonsulent som vil jobbe for en mer bærekraftig utvikling i Ullensaker, med fokus på å forbedre velferdstilbudet til innbyggerne og samtidig få økonomien på fote igjen. Ullensaker kommune skal ha plass til alle aldersgrupper. Leiligheter og fortetting må i større grad kun skje i sentrum. Øvrig vekst må være tilrettelagt barnefamilier. Eldre og syke må få tilbud om omsorgsbolig eller sykehjemsplass i Ullensaker. Ingen skal sendes ut av kommunen for å få dette. Barn må få tettere oppfølging og flere lærere i skolen. Ullensaker Arbeiderparti vil ikke være med de borgerlige på et eneste kutt som går utover tilbudet til innbyggerne.

 • Jeg heter Irene K Furulund og er 58 år. Jeg er gift, har 3 voksne barn, bor på gården ved naturperlen Sandstjern i Mogreina og stiller til valg som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat. Jeg ble valgt inn i Kommunestyret og Formannskapet for første gang i 2015. Det har vært 4 lærerike og inspirerende år. Med fornyet tillit håper jeg å kunne fortsette å arbeide for gode bo- og oppvekstmiljø og gode tjenester for kommunens innbyggere. Jeg har 35 års yrkeserfaring i helsevesenet som farmasøyt og har også lang erfaring med frivillig organisasjonsarbeid, blant annet i Bygdekvinnelaget. Jeg liker veldig godt lange sykkelturer, å ta en tur i marka, er «litt over den gjennomsnittlige» opptatt av ivareta de små lokalsamfunnene på bygda og tar gjerne en kaffekopp og en prat i hyggelig lag.

 • Jeg heter Lars Fjærli Hjetland og er 5. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 9. september. Jeg er 29 år, er gift og har to små barn og bor i Kverndalen på Jessheim. Til daglig jobber jeg som leder for fagavdelingen i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Der forsøker jeg å bidra til bedre forebygging, behandling og et mer verdig liv for de som sliter med rus. Jeg har alltid vært drevet av å gjøre noe meningsfylt. Enten det er å jobbe for bedre rusomsorg eller å være fotballtrener for barn og ungdom. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Politikken er ikke til for politikerne, men for å hjelpe de som trenger det mest og for å bidra til å gjøre folks hverdag bedre. En ny rapport viser at flere elever mobbes i Ullensaker enn i resten av landet, og at skolene i Ullensaker i for liten grad avdekker mobbingen. Dette er alvorlig. Samtidig får skolen i Ullensaker 35 millioner mindre i året enn snittet i sammenlignbare kommuner. Mindre ressurser gir dårligere oppfølging. Jeg og Arbeiderpartiet vil styrke skolen med flere lærere og flere helsesykepleiere. Det vil bidra til mestring og vil motvirke mobbing. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet i Ullensaker 9. september.

 • HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

 • HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE

 • Jeg er Britt O. Knutsen, er 55 år og er født og bosatt på Jessheim. Ved høstens valg er jeg 4.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har bodd rundt omkring i Norge og Sverige i forbindelse med utdannelse og jobb, men flyttet tilbake til Jessheim etter vi fikk barn for å være nær familien. Jeg jobber nå med IT i Avinor. Jeg er ikke engasjert i politikk og i Arbeiderpartiet på grunn av enkeltsaker, men på grunn av verdigrunnlag og ideologi. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og at alle skal ha en frihet til å kunne oppnå sine drømmer uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning eller foreldrenes utdanning og lønn. Konkrete politiske områder som engasjerer meg spesielt er skole- og kulturpolitikk. Jeg har tidligere vært sterkt engasjert i korpsmiljøet og det har lært meg viktigheten av kultur som en arena for mestring og tilhørighet. Et viktig prinsipp for meg er at vi ikke skal privatisere grunnleggende velferdsordninger, som skole og helsetjenester. Privatisering skaper økt ulikhet i helse og svekker muligheten til at barn og unge kan bli akkurat det de vil og kan. Ullensaker er en attraktiv tilflytningskommune med nærhet til Oslo, og jeg vil jobbe for at Ullensaker skal ha gode fellesskapsløsninger til både nåværende og fremtidens innbyggere. Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september.

 • Jeg er 48 år, tilflytter til Ullensaker fra Oslo i 1998, og stiller til valg på 12. plass ved valglisten for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har sittet åtte år i Ullensaker kommunestyre og de siste fire årene har jeg vært fraksjonsleder i hovedutvalg for helse og sosial. Der har jeg har kjempet for rettferdighet og gode løsninger for unge, eldre, psykisk utviklingshemmede, de med psykisk lidelse, barnevernsbarna og ikke minst pårørende til de som mottar omsorgstjenester fra Ullensaker kommune. Jeg jobber til daglig som helseadministratør innen psykisk helsevern for barn og unge ved Ahus, og er brennende opptatt av de unges oppvekstkår. Mine erfaringer har lært meg viktigheten av å alltid huske på de unges perspektiv inn i «voksen verdenen». De neste fire årene håper jeg å kunne fortsette å kjempe for at de som bruker helse- og omsorgstjenester og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Alle som har behov for det skal få hjelp på rett sted, til rett tid. Min leveregel er fortsatt: Gjør din plikt og krev din rett. Godt valg.

 • Jeg heter Unni Lisbeth Lundberg (Bettan) og er 8. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 9.september. Jeg er 64 år – født og oppvokst på Jessheim og bosatt på Kløfta. Jeg er gift og har to voksne barn og tre barnebarn. Til daglig jobber jeg som styrer i Bakke barnehage, hvor jeg er opptatt av tidlig innsats for å utjevne forskjeller slik at alle barn skal få den aller beste starten i livet. For meg er det viktig å inspirere barn til å ta vare på omgivelsene sine og hverandre i tillegg til å kunne ta vare på seg selv. Jeg er glødende opptatt av lagbygging og har vært aktiv både som utøver, trener, oppmann og i andre tillitsverv i både Ull-Kisa og Kløfta IL. Jeg har erfart at lag og foreninger er utmerkede arenaer for å skape bånd på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller. Nå ser jeg at lagene våre og kulturarenaene våre ikke gjenspeiler befolkningssammensetningen lenger. Derfor vil jeg arbeide for at alle skal med og at likestilling og inkludering er grunnleggende verdier som vi som politikere premierer. Jeg tror at alt henger sammen med alt, derfor er jeg samfunnsengasjert og som lagspiller ønsker jeg å være med på å gjøre en forskjell i Ullensaker ved å delta aktivt på laget til Arbeiderpartiet. I en kommune som vokser så raskt som Ullensaker, er det spesielt viktig at alle barna i samme nabolag går på samme skole, derfor er jeg i mot privatisering og sentralisering av skolene hvor andre hensyn enn bostedsadresse styrer hvor barna går. Jeg vil arbeide for at skolen blir sentrum for alle i bomiljøet. Våre løsninger må inkludere foreldre- og besteforeldregenerasjonen for å skape trygghet og tilhørighet, frivilligheten skal få benytte våre skoler som nærmiljøsentre. Jeg er spesielt opptatt av «det grønne skiftet" og at det skal gi et positivt løft for utviklingen av både byen vår og grendene i hele Ullensaker. Jeg mener at uttrykket: «Først skaper vi miljøet og deretter skaper miljøet oss» må tas på alvor! Jeg vil arbeide for en bærekraftig utvikling hvor kommunen går foran og likestiller bærekraft og økonomi i sine egne bygg og byggeprosjekter med smarte og framtidsretta løsninger. Jeg vil arbeide for å binde bygda sammen for syklister og etablere bysykkelordning. Som fagorganisert er det viktig for meg at vi har trygge og spennende arbeidsplasser. Jeg vil arbeide for en reduksjon i bruken av midlertidig ansettelser og for en vikarordning med faste hele stillinger for de som ønsker det. Håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 9. september!

 • Jeg heter Eva Gullichsen, er 65 år og bosatt på Sand. Ved høstens valg er jeg 18. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har mer enn 40 års yrkeserfaring som administrativ medarbeider og saksbehandler, med hovedvekt på økonomi. Jeg har bred erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid, og er for tiden medlem av menighetsrådet i Hovin Menighet, samt leder av Ullensaker Kirkelige Fellesråd. I tillegg er jeg nestleder i Kontrollutvalget i kommunen. Jeg er genuint opptatt av plan- og økonomisaker, men under dette ligger selvsagt et stort engasjement for innbyggernes ve og vel. Uten gode planer og god økonomi lykkes ikke Ullensaker med å gi innbyggerne en skole for mestring, en helsetjeneste som stiller opp når du trenger det eller en eldreomsorg som gir livsglede. Jeg frykter for konsekvensene når Ullensaker skal kutte 240 millioner de neste tre årene. Jeg vil kjempe for å opprettholde og styrke dagens grendeskoler. Det anser jeg viktig for å gi gode rammer for trygge og gode oppvekst- og bomiljøer i hele kommunen. Stem Arbeiderpartiet ved valget 9. september.

 • Nask Kheder

 • Jalil Vahedi

 • Bjørn Berg

  Jeg heter Bjørn Berg (56 år). Er gift og har to voksne barn. Jeg bor på Sand på 21. året og jobber som Country Manager for DS Smith Packaging UK. Jeg stiller til valg for Ullensaker Arbeiderparti fordi jeg ønsker å være med på å få orden på økonomien til Ullensaker kommune. Dagens situasjon er urovekkende. Agenda Kaupang har konkludert med at Ullensaker har «svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler». Et langt liv i næringslivet har lært meg at dette ikke en noen god attest og en bærekraftig løsning. Fremfor å kutte 240 millioner i innbyggernes velferd de neste tre årene, som Høyre og Frp ønsker, så vil Arbeiderpartiet øke inntekten og styrke velferden. Det fortjener innbyggerne i kommunen. Jeg er opptatt av at de daglige gjøremålene skal fungere til det beste for kommunens innbyggere. Vi må skape gode og sunne oppvekstvilkår for våre unge og vi må tilrettelegger gode løsninger for de eldre med god seniorpolitikk. Jeg har de siste årene vært svært aktiv i Organisasjonen «Nei til 3 rullebane». Jeg er for utvikling av Ullensaker, men klarer ikke helt å se at vi har behov for en ekstra rullebane på nåværende tidspunkt. Jeg er mot å bruke over 20 milliarder på å gjøre deler av Ullensaker ubeboelige, øke støyen og ødelegge verneverdige områder. Jeg håper å kunne ta med meg mitt engasjement for denne saken inn i kommunestyret. Jeg mener Ullensaker er best tjent med et RÖDT STYRE MED BLÅE TALL, enn BLÅ- BLÅTT STYRE MED RÖDE TALL. Godt valg!


Styret

 • Elin L'Estrange er fra Ullensaker. Elin vil jobbe spesielt for å styrke yrkesfagene, få flere læreplasser og et enda bedre helsesøstertilbud på skolene i Akershus. Elin er også veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål.

 • Reidar Hansen

  Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet. Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord. Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Jeg heter Irene K Furulund og er 58 år. Jeg er gift, har 3 voksne barn, bor på gården ved naturperlen Sandstjern i Mogreina og stiller til valg som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat. Jeg ble valgt inn i Kommunestyret og Formannskapet for første gang i 2015. Det har vært 4 lærerike og inspirerende år. Med fornyet tillit håper jeg å kunne fortsette å arbeide for gode bo- og oppvekstmiljø og gode tjenester for kommunens innbyggere. Jeg har 35 års yrkeserfaring i helsevesenet som farmasøyt og har også lang erfaring med frivillig organisasjonsarbeid, blant annet i Bygdekvinnelaget. Jeg liker veldig godt lange sykkelturer, å ta en tur i marka, er «litt over den gjennomsnittlige» opptatt av ivareta de små lokalsamfunnene på bygda og tar gjerne en kaffekopp og en prat i hyggelig lag.

 • Jeg heter Carl Otto Saugen, er 62 år, gift og har vært bosatt på Jessheim i litt over 20 år. Vi har 3 voksne barn som er godt i gang med voksenlivet. Jeg har en bachelor innen elektronikk og har all yrkeserfaring fra elektronikkindustrien i Norge og Sverige. Grunnlaget for et godt voksenliv legges i barne- og ungdomstiden. Vi skylder våre unge et bedre tilbud enn det de får fra kommunen i dag. Vi skylder også våre unge å ta klima på alvor. De skal arve konsekvensene av de valgene vi voksne gjør i dag. Uten nye inntekter for Ullensaker kan vi ikke opprettholde velferdstilbudet vi har og vi kan ikke styrke tilbud der hvor det er nødvendig, som i skole, helse og omsorg. Jeg er for at vi innfører næringsskatt. Da kan de store næringsaktørene gi litt tilbake for den belastningen økt trafikk, støy og forurensning medfører for våre innbyggere. Arbeidsgivere i kommunen er dessuten tjent med at kommunen er attraktiv å bosette seg gjennom gode tjenester. Jeg er glad for at Arbeiderparti garanterer at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på boliger i Ullensaker. Jeg ønsker Ingen tredje rullebane. Jeg vil at Ullensaker kommune skal bruke all vår kraft til å flytte trafikk fra fly til bane, og jobbe for dobbeltspor i regionen. Det vil bedre klimaet og gjøre livet enklere for pendlere. Jeg håper vi du stemmer på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september!

 • Vinjar Tufte

 • Åge Hamang

  Jeg heter Åge Hamang, er 76 år og bosatt på Kløfta siden 2001. Jeg er 21.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 2019. I mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg tjenestegjort i Forsvaret, inkludert en rekke lederstillinger i inn og utland. Som følge av dette har jeg flyttet hele 14 ganger, og har kunnet observere mange kommuner og nærmiljøer på nært hold. Dette har gitt meg noe innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer bra lokalt. Ullensaker kommune vil fortsette å vokse, og jeg vil arbeide for at framtida blir så forutsigbar og trygg som mulig for alle som bor i kommunen vår. Vi må ha åpne og inkluderende prosesser, ett sant folkestyre der folk blir hørt. Spesielt er jeg interessert i barn- og ungdoms oppvekstkår, arbeidsplasser, helse og omsorg, samt trygg miljø- og boligpolitikk for alle. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet 9. september.

 • Ingrid Mundal

 • Jeg heter Anneli Lund Weng og er 22 år. Jeg bor og er oppvokst på Kløfta. Ved høstens valg er jeg 10. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har gått sosialt arbeid ved Rønningen folkehøgskole i Oslo, studert et årsstudium med pedagogikk og begynner med bachelorgrad i vernepleie til høsten. Jeg var med på å starte opp et aktivt lokallag for Ullensaker AUF i 2015 og var leder der i to år, nå sitter jeg som studieleder i styret til Ullensaker Arbeiderparti. Som ungdomskandidat er jeg opptatt av politikk som omhandler ungdom og ønsker derfor å utvide åpningstidene til helsestasjonene i kommunen, en helsesykepleier på skolen hver dag og gratis skolemat i grunnskolen. I tillegg må vi få på plass et attraktivt ungdomshus i Jessheim sentrum. Jeg er kronisk syk og er opptatt av helsepolitikk og jeg ønsker å gi personer med nedsatt funksjonsevne gode aktivitetsmuligheter. Jeg ønsker også at det etableres et lavterskeltilbud for psykisk syke i kommunen, i tillegg ønsker jeg er større fokus på Klofta og utviklingen utenfor sentrumskjernen på Jessheim.