Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg er en småbarnsfar og miljøkonsulent som vil jobbe for en mer bærekraftig utvikling i Ullensaker, med fokus på å forbedre velferdstilbudet til innbyggerne og samtidig få økonomien på fote igjen. Ullensaker kommune skal ha plass til alle aldersgrupper. Leiligheter og fortetting må i større grad kun skje i sentrum. Øvrig vekst må være tilrettelagt barnefamilier. Eldre og syke må få tilbud om omsorgsbolig eller sykehjemsplass i Ullensaker. Ingen skal sendes ut av kommunen for å få dette. Barn må få tettere oppfølging og flere lærere i skolen. Ullensaker Arbeiderparti vil ikke være med de borgerlige på et eneste kutt som går utover tilbudet til innbyggerne.

 • Bjørn Berg

  Jeg heter Bjørn Berg (56 år). Er gift og har to voksne barn. Jeg bor på Sand på 21. året og jobber som Country Manager for DS Smith Packaging UK. Jeg stiller til valg for Ullensaker Arbeiderparti fordi jeg ønsker å være med på å få orden på økonomien til Ullensaker kommune. Dagens situasjon er urovekkende. Agenda Kaupang har konkludert med at Ullensaker har «svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler». Et langt liv i næringslivet har lært meg at dette ikke en noen god attest og en bærekraftig løsning. Fremfor å kutte 240 millioner i innbyggernes velferd de neste tre årene, som Høyre og Frp ønsker, så vil Arbeiderpartiet øke inntekten og styrke velferden. Det fortjener innbyggerne i kommunen. Jeg er opptatt av at de daglige gjøremålene skal fungere til det beste for kommunens innbyggere. Vi må skape gode og sunne oppvekstvilkår for våre unge og vi må tilrettelegger gode løsninger for de eldre med god seniorpolitikk. Jeg har de siste årene vært svært aktiv i Organisasjonen «Nei til 3 rullebane». Jeg er for utvikling av Ullensaker, men klarer ikke helt å se at vi har behov for en ekstra rullebane på nåværende tidspunkt. Jeg er mot å bruke over 20 milliarder på å gjøre deler av Ullensaker ubeboelige, øke støyen og ødelegge verneverdige områder. Jeg håper å kunne ta med meg mitt engasjement for denne saken inn i kommunestyret. Jeg mener Ullensaker er best tjent med et RÖDT STYRE MED BLÅE TALL, enn BLÅ- BLÅTT STYRE MED RÖDE TALL. Godt valg!

 • Jeg heter Irene K Furulund og er 58 år. Jeg er gift, har 3 voksne barn, bor på gården ved naturperlen Sandstjern i Mogreina og stiller til valg som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat. Jeg ble valgt inn i Kommunestyret og Formannskapet for første gang i 2015. Det har vært 4 lærerike og inspirerende år. Med fornyet tillit håper jeg å kunne fortsette å arbeide for gode bo- og oppvekstmiljø og gode tjenester for kommunens innbyggere. Jeg har 35 års yrkeserfaring i helsevesenet som farmasøyt og har også lang erfaring med frivillig organisasjonsarbeid, blant annet i Bygdekvinnelaget. Jeg liker veldig godt lange sykkelturer, å ta en tur i marka, er «litt over den gjennomsnittlige» opptatt av ivareta de små lokalsamfunnene på bygda og tar gjerne en kaffekopp og en prat i hyggelig lag.

 • Jeg heter Lars Fjærli Hjetland og er 5. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 9. september. Jeg er 29 år, er gift og har to små barn og bor i Kverndalen på Jessheim. Til daglig jobber jeg som leder for fagavdelingen i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Der forsøker jeg å bidra til bedre forebygging, behandling og et mer verdig liv for de som sliter med rus. Jeg har alltid vært drevet av å gjøre noe meningsfylt. Enten det er å jobbe for bedre rusomsorg eller å være fotballtrener for barn og ungdom. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Politikken er ikke til for politikerne, men for å hjelpe de som trenger det mest og for å bidra til å gjøre folks hverdag bedre. En ny rapport viser at flere elever mobbes i Ullensaker enn i resten av landet, og at skolene i Ullensaker i for liten grad avdekker mobbingen. Dette er alvorlig. Samtidig får skolen i Ullensaker 35 millioner mindre i året enn snittet i sammenlignbare kommuner. Mindre ressurser gir dårligere oppfølging. Jeg og Arbeiderpartiet vil styrke skolen med flere lærere og flere helsesykepleiere. Det vil bidra til mestring og vil motvirke mobbing. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet i Ullensaker 9. september.

 • HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

 • HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE

 • Jeg er Britt O. Knutsen, er 55 år og er født og bosatt på Jessheim. Ved høstens valg er jeg 4.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har bodd rundt omkring i Norge og Sverige i forbindelse med utdannelse og jobb, men flyttet tilbake til Jessheim etter vi fikk barn for å være nær familien. Jeg jobber nå med IT i Avinor. Jeg er ikke engasjert i politikk og i Arbeiderpartiet på grunn av enkeltsaker, men på grunn av verdigrunnlag og ideologi. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og at alle skal ha en frihet til å kunne oppnå sine drømmer uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning eller foreldrenes utdanning og lønn. Konkrete politiske områder som engasjerer meg spesielt er skole- og kulturpolitikk. Jeg har tidligere vært sterkt engasjert i korpsmiljøet og det har lært meg viktigheten av kultur som en arena for mestring og tilhørighet. Et viktig prinsipp for meg er at vi ikke skal privatisere grunnleggende velferdsordninger, som skole og helsetjenester. Privatisering skaper økt ulikhet i helse og svekker muligheten til at barn og unge kan bli akkurat det de vil og kan. Ullensaker er en attraktiv tilflytningskommune med nærhet til Oslo, og jeg vil jobbe for at Ullensaker skal ha gode fellesskapsløsninger til både nåværende og fremtidens innbyggere. Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september.

 • Jeg heter Eva Gullichsen, er 65 år og bosatt på Sand. Ved høstens valg er jeg 18. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har mer enn 40 års yrkeserfaring som administrativ medarbeider og saksbehandler, med hovedvekt på økonomi. Jeg har bred erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid, og er for tiden medlem av menighetsrådet i Hovin Menighet, samt leder av Ullensaker Kirkelige Fellesråd. I tillegg er jeg nestleder i Kontrollutvalget i kommunen. Jeg er genuint opptatt av plan- og økonomisaker, men under dette ligger selvsagt et stort engasjement for innbyggernes ve og vel. Uten gode planer og god økonomi lykkes ikke Ullensaker med å gi innbyggerne en skole for mestring, en helsetjeneste som stiller opp når du trenger det eller en eldreomsorg som gir livsglede. Jeg frykter for konsekvensene når Ullensaker skal kutte 240 millioner de neste tre årene. Jeg vil kjempe for å opprettholde og styrke dagens grendeskoler. Det anser jeg viktig for å gi gode rammer for trygge og gode oppvekst- og bomiljøer i hele kommunen. Stem Arbeiderpartiet ved valget 9. september.

 • Nask Kheder

 • Jalil Vahedi


Styret

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Reidar Hansen

  Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet. Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord. Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Nask Kheder

 • Jeg heter Per Hagelia, er bosatt på Sand og er 7. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved høstens valg. Jeg er 36 år, gift og har to flotte barn. De siste 10 årene har jeg jobbet for JYSK, der jeg har hatt ulike roller gjennom årene. I dag er jeg kundekonsulent og er valgt inn som verneombud for JYSK Norges hovedkontor. Jeg er motivert av å bygge broer og ha en god dialog for å fremme så gode løsninger som mulig for Ullensakers innbyggere. Mine viktigste saker er gode lokalmiljø og et åpent og levende lokaldemokrati. Jeg brenner særlig for saker som omhandler barn og unge sin oppvekst, både lokalt og nasjonalt. Ullensaker har i en årrekke vært blant de store vekstkommunene i Norge, medaljens bakside er at unike naturområder og kulturskatter kan bli tapt for fremtidige generasjoner om denne veksten ikke gjøres så bærekraftig som mulig. Gjennom dette ønsker jeg å være med på å legge til rette for at fremtidens barn og unge kan få oppleve de unike naturperlene som Ullensaker kommune har å tilby. Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget i Ullensaker.

 • Jeg heter Anneli Lund Weng og er 24 år. Jeg er født og oppvokst på Kløfta. Jeg tar nå en bachelor i vernepleie ved OsloMet og jobber i bolig med bistand i Ullensaker og i akutt barnevernsinstitusjon. Jeg er medlemsansvarlig i styret til Ullensaker Arbeiderparti og vara i kommunestyret.

 • Åge Hamang

  Jeg heter Åge Hamang, er 76 år og bosatt på Kløfta siden 2001. Jeg er 21.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 2019. I mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg tjenestegjort i Forsvaret, inkludert en rekke lederstillinger i inn og utland. Som følge av dette har jeg flyttet hele 14 ganger, og har kunnet observere mange kommuner og nærmiljøer på nært hold. Dette har gitt meg noe innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer bra lokalt. Ullensaker kommune vil fortsette å vokse, og jeg vil arbeide for at framtida blir så forutsigbar og trygg som mulig for alle som bor i kommunen vår. Vi må ha åpne og inkluderende prosesser, ett sant folkestyre der folk blir hørt. Spesielt er jeg interessert i barn- og ungdoms oppvekstkår, arbeidsplasser, helse og omsorg, samt trygg miljø- og boligpolitikk for alle. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet 9. september.

 • Ingrid Mundal